2015/51471 İhale Kayıt Numaralı “Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi 300 Adet Metro Aracı Temini Ve İşletmeye Alma İşi” İhalesi – Tarih: 19.04.2017 – No: 2017/UM.II-1139

Toplantı No: 2017/019
Gündem No: 76
Karar Tarihi: 19.04.2017
Karar No: 2017/UM.II-1139

Şikayetçi:
Hyundai Rotem Company
İhaleyi Yapan Daire:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü
Başvuru Tarih ve Sayısı:
06.04.2017 / 20767
Başvuruya Konu İhale:
2015/51471 İhale Kayıt Numaralı “Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi 300 Adet Metro Aracı Temini Ve İşletmeye Alma İşi” İhalesi

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ:

Hyundai Rotem Company

VEKİLİ:

Av. Şakire KURAL,

Next Level Rezidans 3/B No:31 Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Söğütözü Çankaya/ANKARA

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Raylı Sistem Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü,

M. Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No: 62 34010 Güngören/İSTANBUL

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/51471 İhale Kayıt Numaralı “Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi 300 Adet Metro Aracı Temini ve İşletmeye Alma İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Raylı Sistem Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü tarafından 04.08.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi 300 Adet Metro Aracı Temini ve İşletmeye Alma İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 06.04.2017 tarih ve 20767 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/923 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; 10.02.2016 tarihli ve 2016/UM.II-495 sayılı Kurul kararının idarece uygulanması sonucunda ihalenin uhdelerinde bırakılarak 22.04.2016 tarihinde idareyle sözleşmenin imzalandığı, işe ilişkin imalatların 11,5 aydır devam ettiği ve siparişlerin verildiği, Kamu İhale Kurulunun 10.02.2016 tarihli ve 2016/UM.II-495 sayılı kararının iptali istemiyle Changchun Railway Vehicles Co. Ltd. tarafından yargı yoluna başvurulmasının ardından mahkemece verilen davanın reddi kararına karşı yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay 13. Dairesi tarafından Ankara 17. İdare Mahkemesinin davanın reddi kararının iptal edilmek suretiyle bozulduğu, dava konusu Kurul kararının başvuruları üzerine alındığı ve itirazen şikâyet başvurularının 6 başlık altında toplandığı, ancak Kurul tarafından Changchun Railway Vehicles Co. Ltd. tarafından sunulan ve yurt dışında düzenlenen iş deneyim belgesinin, belgelerin sunuluş şekline uygun olmadığı yönündeki iddiaları kapsamında yapılan inceleme sonucunda davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, davacı tarafından sunulan iş deneyim belgesinin içeriğine ilişkin diğer iddia konuları hakkında detaylı inceleme yapılmadığı gibi düzeltici işlem belirlenmesini gerektiren hususların idareye bildirimi hakkında da karar verilmediği, söz konusu Kurul kararında idarenin tereddüt duyulan hususları gidermek için işlem yapması gerektiği açıkça belirtilmesine rağmen halihazırda belgelerin usule uygun sunulmaması nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakıldığından bu işleme gerek olmadığına karar verildiği, Danıştay 13. Dairesinin kararının uygulanması halinde Kurulun düzeltici işlem kararı vermesinin dayanağı ortadan kalkacağından anılan Danıştay kararı uygulanırken diğer şikâyet başlıklarının yeniden esastan incelenip belirtilen hususlara ilişkin olarak ayrıca Kurul kararı alınmasının gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

10.02.2016 tarihli ve 2016/UM.II-495 sayılı Kurul kararında, başvuru sahibinin iddiasının “1) Changchun Railway Vehicles Co. Ltd. tarafından sunulan ve yurt dışında düzenlenen iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı,

2) İhale dokümanına göre Mahmutbey-Kabataş hattının tamamen sürücüsüz olarak işletileceği, ancak anılan istekli tarafından sunulan iş deneyimine esas referans projedeki araçların sürücüsüz çalıştırılmadığı, bu nedenle de söz konusu belgenin benzer iş tanımına uygun olmadığı,

3) Changchun Railway Vehicles Co. Ltd. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin aynı idarenin başka bir ihalesinde de kullanıldığı, söz konusu istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin kapsam ve içeriği değiştirilmeden bahse konu ihalede kullanılmasının mümkün olmadığı, aynı iş deneyiminin hem metro aracı hem de demiryolu aracı ihalesinde benzer iş olarak kullanılamayacağı, Kamu İhale Kurumunca söz konusu işe ait iş deneyim belgesinin düzenleyen idareden Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile sorularak ve 2013/55310 İKN’li “Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi 126 Adet Metro Aracı Temini ve İşletmeye Alma İşi” ihalesinde sunulan iş deneyim belgesinin bu işte sunulan iş deneyim belgesi ile karşılaştırılarak anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

4) Changchun Railway Vehicles Co. Ltd. tarafından sunulan iş deneyim belgesine esas projede belirtilen metro araç tasarımının anılan firma tarafından yapılmadığı, tasarımın Bombardier firması tarafından yapıldığı,

5) Aynı işe ilişkin iş deneyim belgesinin iki ayrı firma tarafından kullanıldığı, başvuruya konu ihalede sunulan iş deneyim belgesinin idarenin başka bir ihalesinde China CNR Corporation Ltd. Şti. tarafından sunulmuş olduğu, iş deneyim belgesinin hangi firmaya ait olduğunun belirsiz olduğu, Changchun Railway Vehicles Co. Ltd. ve China CNR Corporation Ltd. Şti.nin aynı iş deneyim belgesi üzerinde farklı ihalelere göre değişiklik yapma ihtimalinin söz konusu olduğu,

6) Changchun Railway Vehicles Co. Ltd. tarafından sunulan ve yurt dışında düzenlenen iş deneyim belgesinin, belgelerin sunuluş şekline uygun olmadığı, adı geçen belgeye ilişkin olarak geçerli bir tasdik işleminin yapılmadığı iddialarına yer verilmiştir.” şeklinde özetlenen iddialarının ilk dördünün “Yukarıda aktarılan tespitler çerçevesinde, Changchun Railway Vehicles Co. Ltd.nin teklif ekinde sunduğu iş bitirme belgesi ile “metro araç üreticisi” olduğunu tevsik eden diğer belgelerin bir arada değerlendirilmesi neticesinde, anılan istekli tarafından sunulan iş bitirme belgesinde araçların IEC62290-1 standardında, GoA3 derecede, sürücüsüz kontrol sistemine sahip olduğunun açıkça belirtildiği, bu itibarla söz konusu belgenin inceleme konusu ihalenin İdari Şartname’sinin 7.6.1’inci maddesinde belirtilen “IEC 62290-1 Standardında belirtilen GoA3 veya GoA4 tipi Metro aracı tasarımı, üretimi, temini, test ve işletmeye alma” şeklindeki benzer iş tanımına uygun olduğu, sunulan iş deneyim belgesinde iş deneyim belgesi tutarına karşılık gelen metro araçlarının tamamının ilgili idareye teslim edildiği, ticari işletmede olduğu ve ilgili idaresince kesin kabul işlemlerinin yapıldığı bilgisinin açıkça yer aldığı, bunun yanında teklif kapsamında anılan isteklinin “metro araç üreticisi” olduğunu tevsik eden belgelerin de sunulduğu, diğer taraftan başvuru sahibinin şikâyet dilekçesinde belirttiği 2013/55310 İKN’li “Üsküdar- Ümraniye-Çekmeköy Raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi 126 Adet Metro Aracı Temini ve İşletmeye Alma İşi” ihalesinin farklı bir ihale olduğu ve her ihalenin kendine özgü yeterlik kriterleriyle birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiği, bu açıdan anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesi ile eki belgeler üzerinden inceleme konusu ihalenin yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilmesi mümkün olduğundan sunulan iş deneyim belgesinin düzenleyen yabancı idareden Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla sorulmasına da gerek bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmemiştir.” şeklinde gerekçeler belirtilmek suretiyle esastan incelenerek reddedildiği,

Bunun yanında, başvuru sahibinin 5’inci iddiasına yönelik olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan şikâyet dilekçesinde belirtilen 2013/55310 İKN’li “Üsküdar- Ümraniye-Çekmeköy Raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi 126 Adet Metro Aracı Temini ve İşletmeye Alma İşi” ihalesi kapsamında China CNR Corporation Limited tarafından teklif dosyasında sunulan iş deneyim belgesi ve eki belgelerin istenildiği ve bu çerçevede anılan Kurul kararında “Yapılan inceleme sonucunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin farklı ihalelerinde, yurt dışı kaynaklı aynı işe ilişkin olarak, aynı belge tutarı ile farklı yabancı istekliler adına düzenlenen iddia konusu iş deneyim belgelerinin büyük ölçüde benzerlik taşıdığı, dolayısıyla oluşabilecek tereddüdün idarece bilgi eksikliği kapsamında Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yurt dışındaki ilgili idareden veya doğrudan istekliden açıklama istenilmesi yoluyla giderilmesi gerekmekte ise de, inceleme konusu ihalede, şikâyete konu belgeyi sunan Changchun Railway Vehicles Co. Ltd. tarafından söz konusu iş bitirme belgesi ve eklerinin, aşağıda belirtilen gerekçelerle ilgili mevzuatta düzenlenen belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulmadığı gerekçesiyle söz konusu ihalede isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından, bu aşamada anılan iş deneyim belgelerine ilişkin olarak idarece belgeyi düzenleyen kuruluştan veya belgeyi sunan istekliden açıklama istenilmesine gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” tespitlerine yer verildiği, bu itibarla anılan Kurul kararında beşinci şikâyet konusunun da esas incelemesinin yapıldığı,

10.02.2016 tarihli ve 2016/UM.II-495 sayılı Kurul kararında, başvuru sahibinin altıncı iddiasının değerlendirilmesi sonucunda “Changchun Railway Vehicles Co. Ltd. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın yukarıda aktarılan İdari Şartname’nin 7.7.4.1’inci maddesine uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğu tarafından doğrudan tasdik edilmediği, T.C. Pekin Büyükelçiliğince noter belgesinin arka sayfasında yer alan Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Bölümü’nün imza ve mühürlerinin tasdik edildiği, bunun yanında söz konusu belgenin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın, apostil tasdik şerhi de taşımadığı, dolayısıyla tasdik işlemlerinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.” şeklinde gerekçe belirtilerek başvuru sahibinin iddiasının uygun görüldüğü ve sonuç olarak anılan Kurul kararında, ihale üzerinde bırakılan Changchun Railway Vehicles Co. Ltd. teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi yönünde düzeltici işlem belirlenmesi kararı verildiği,

Söz konusu Kurul kararında, beşinci iddia kapsamında yapılan inceleme sonucunda Changchun Railway Vehicles Co. Ltd. tarafından sunulan iş deneyim belgesine ilişkin olarak tereddüt duyulan hususların bilgi eksikliği kapsamında idarece tamamlatılması gerektiği tespitine yer verilmek suretiyle bu konudaki değerlendirmenin idarece yapılması gerektiğinin açıkça belirtildiği, bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının aksine, bu hususun esasının incelendiği ve oluşabilecek tereddüdün idarece bilgi eksikliği kapsamında Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yurt dışındaki ilgili idareden veya doğrudan istekliden açıklama istenilmesi yoluyla giderilmesi yönünde Kurul iradesinin ortaya çıktığı anlaşıldığından anılan hususun yeniden incelenmesine gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu bağlamda, başvuru sahibinin 05.04.2017 tarihli dilekçesinde belirttiği hususların 10.02.2016 tarihli ve 2016/UM.II-495 sayılı Kurul kararında değerlendirilen ve Kamu İhale Kurulu iradesinin ortaya çıktığı hususlara ilişkin olduğu anlaşıldığından başvurunun Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu sonucuna varılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinde; Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, kamu ihale mevzuatında Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Diğer yandan, anılan Kanun’un 57’nci maddesinde şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, başvurunun görev yönünden reddi gerektiği anlaşılmıştır.

Öte yandan, başvuru sahibi tarafından başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiş olup, bu itibarla başvurunun şekil yönünden de reddedilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Hamdi GÜLEÇ

Başkan

Şinasi CANDAN

II. Başkan

Erol ÖZ

Kurul Üyesi

Köksal SARINCA

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet ATASEVER

Kurul Üyesi

Oğuzhan YILDIZ

Kurul Üyesi