2018/335186 İhale Kayıt Numaralı “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti” İhalesi – Tarih: 24.10.2018 – No: 2018/UH.II-1885

Toplantı No: 2018/058
Gündem No: 58
Karar Tarihi: 24.10.2018
Karar No: 2018/UH.II-1885

Şikayetçi:

BAŞVURU SAHİBİ:

Ankara Akademi Sağlık Hiz. Tıbbi Müm. İth. İhrc. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Atakum/SAMSUN

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/335186 İhale Kayıt Numaralı “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 06.08.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Ankara Akademi Sağlık Hiz. Tıbbi Müm. İth. İhrc. Ltd. Şti. tarafından 28.09.2018 tarih ve 48716 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.09.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1532 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

Başvuru konusu ihalede idarece, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun rekabet ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırılık tespit edildiği gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verildiği, Teknik Şartname’deki maliyet arttıran unsurların yeniden düzenlenerek ihaleye çıkılmasına yönelik karar alındığı,

İdarece, Teknik Şartname’de yer alan cihazlara ilişkin düzenlemelerin tek bir markaya işaret ettiği, bu cihazların üreticisinin ihaleye katılımı kısıtlamak amacıyla diğer firmalara bayilik vermemesinin mümkün olabileceği, dolayısıyla söz konusu düzenlemelerin rekabeti engelleyeceği yönünde değerlendirme yapıldığı,

İdarenin, cihaz üreticisinin başka firmalara bayilik vermeyerek piyasa fiyatlarını arttırdığı yönündeki kararının ispatının ve hukuki dayanağının bulunmadığı, söz konusu üreticilerin birden fazla bayilik verdiğinin istenildiği takdirde belgelendirilebileceği, istekliler tarafından cihazların alternatiflerinin tedarik edilmesinin de mümkün olduğu,

İhale için 6 doküman alındığı, 3 isteklinin teklif verdiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesine uygun olarak rekabet ortamının sağlandığı,

Teklif edilen bedelin yaklaşık maliyetin ve SUT fiyatlarının altında olduğu, yaklaşık maliyetin güncel ve doğru olduğu, piyasa rayicini yansıttığı, idarece hazırlanan yaklaşık maliyet hesabında herhangi bir yanlışlık veya dikkate alınmayan bir durumun bulunmadığı, yaklaşık maliyetin altında teklif verildiğinden dolayı kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmadığından ve/veya kamu zararından söz edilmesinin mümkün olmadığı, ihalenin iptal edilmesi işleminde idarenin takdir yetkisinin kamu yararı çerçevesinde kullanılmadığı,

Bu sebeplerle ihalenin iptalinin iptali işleminin tesis edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanun’un 39’uncu maddesinin gerekçesinde “Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle, ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada ihale komisyonunun kararı üzerine idareye uluslararası mevzuata paralel bir şekilde ihaleyi iptal etme yetkisi verilerek, buna ilişkin hükümler düzenlenmiştir.” ifadelerine yer verilmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Kurum tarafından inceleme” başlıklı 18’inci maddesinde “(1) İtirazen şikayet başvuruları;

(3) Şikayet veya itirazen şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararına karşı yapılacak itirazen şikayet başvuruları ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir.” hükmü yer almaktadır.

06.08.2018 tarihinde gerçekleştirilen başvuru konusu ihale için 6 adet ihale dokümanı satın alındığı, ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği,

05.09.2018 tarihli ihale komisyonu kararı ile Mert Sağlık Hizmetleri Fizik Tedavi Tur. İnş. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin bilanço veya eşdeğer belgeler ile iş deneyimini gösteren belgelerin uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

Kardelen Fizik Tedavi Reh. Gör. Sağ. Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Ankara Akademi Sağlık Hizm. Tıb. Müm. İth. İhr. Ltd. Şti.nin tekliflerinin geçerli teklifler olarak belirlendiği,

Ankara Akademi Sağlık Hizm. Tıb. Müm. İth. İhr. Ltd. Şti. tarafından 13.09.2018 tarihinde idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine alınan 21.09.2018 tarihli ihale komisyonu düzeltici kararında “… 2 (iki) sıra numaralı istekli Ankara Akademi Sağlık Hiz. Tıb. Müm. İth. İhr. Ltd. Şti. firması, 13/09/2018 tarihinde kesinleşen ihale kararına itiraz etmiştir. İhale komisyonu tarafından tekrar yapılan değerlendirme sonucunda;

İhale üzerine bırakılan 3 (üç) sıra numaralı istekli Kardelen Fizik Ted. Rehb. Görüntüleme ve Sağ. Hizm. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması, İdari Şartname’nin 7.5.2. maddesinde istenen belgeleri "Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olan ürünler (teklif edilecck tüm cihazlar) için; İsteklilerin teklif ettikleri ürün ve firma kayıtları, ihale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, T.C. Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmak zorundadır." ihale dosyasında sunduğu görülmektedir. Ancak 12, 13, 16 ve 17 sıra numaralı cihazlara ait teknik şartnameye uygun cihazların üreticisi olan firmanın tedarikçi yada bayi numarasını sunmadığından, Kardelen Fizik Ted. Rehb. Görüntüleme Ve Sağ. Hizm. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının değerlendirme dışı bırakılmasına;

Teknik şartname incelendiğinde; 12. Elektrostimülasyon cihazı, 13. Servical ve lomber traksiyon cihazı, 16. Whirlpool cihazı ve 17. Ultrason cihazının, tek bir firma tarafından karşılanabileceği anlaşıldığından;

Teknik şartnamenin 7- Cihaz İle İlgili Genel Hükümler başlıklı 7.a. maddesinde "Cihazlar en fazla 3 (üç) yaşında olacaktır. Cihazların yaşları, imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir." …

Hizmetin sunumu için talep edilen cihazların, ikinci el cihaz verebileceği ancak, tek bir üreticisi olan bu cihazların, üretici firmanın yeni cihaz satabilmek amacıyla, ihale tarihi itibariyle elinde ikinci el cihazı olan firmalara bayilik vermemesinin mümkün olabileceği ve hangi isteklilerin ihaleye katılıp katılamayacaklarını belirleyebilmesinin rekabeti engelleyebileceği;

Teknik şartnamenin bazı cihazlar için tek firmayı göstermesi, o firmanın yüksek fiyatlar talep edebileceğinden maliyeti arttıracağı, ihale üzerine bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu cihazlarında, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti sunumu için yeterli olduğunun anlaşılması ve 1. avantajlı fiyat ile ikinci avantajlı fiyat teklifi arasındaki fiyat farkının 1.128.000,00 TL olması nedeniyle;

4734 sayılı Kanun'un rekabet ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ilkelerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, teknik şartnamede ki maliyeti arttıran unsurların yeniden düzenlenerek ihalenin iptal edilip yeniden alıma çıkılmasına,

İhalelere yönelik başvurular hakkında yönetmeliğin 11. maddesi a bendine “İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,” göre ihalenin iptaline Oybirliği ile karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildiği görülmektedir.

İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “7.5.2.1 ) Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olan ürünler (teklif edilecek tüm cihazlar) için; İsteklilerin teklif ettikleri ürün ve firma kayıtları, ihale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, T.C. Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmak zorundadır. İstekli Tedarikçi ise, T.C. Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı tedarikçi numaralarını sunmak zorundadır. İstekli bayi ise, T.C. Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numaralarını ihale dosyasında sunmak zorundadır.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Cihaz İle İlgili Genel Hükümler” başlıklı 7’nci maddesinde “a) Cihazlar en fazla 3 (üç) yaşında olacaktır. Cihazların yaşları, imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Cihazlara Ait Teknik Özellikler” başlıklı 9’uncu maddesinde “12. Elektrostimülasyon Cihazı Teknik Şartnamesi

1. Cihaz portatif yapıda olmalı ve 9V’luk pil ile çalışmalıdır.

2. Cihazın akım şiddetleri birbirinden bağımsız ayarlanabilen 2 kanalı olmalıdır.

3. Cihazla TENS ve EMS akımlarını vermek mümkün olmalıdır.

4. Cihaz dijital bir ekrana sahip olmalı ve tedavi parametreleri bu ekrandan takip edilebilmelidir.

5. Cihazda farklı TENS alamı modifikasyonları içeren en az 13 adet TENS, en az 4 adet EMS hazır protokolü olmalıdır.

6. Cihazda en az 3 adet kullanıcı tarafından kişiselleştirilebilen boş program pozisyonu olmalıdır.

7. Cihazla sürekli, burst ve modüle TENS uygulamalarının yapılması mümkün olmalıdır.

8. Cihazın frekansı 2-200 Hz arasında ayarlanabilmelidir.

9. Cihazın atım genişliği 50 – 450 mikro saniye arasında ayarlanabilmelidir.

10. Cihazın maksimum çıkış gücü en az 90 mA olmalıdır.

11. Cihazda düşük batarya uyarı göstergesi bulunmalıdır.

12. Cihazda temas kontrolü uyarı sistemi olmalıdır.

13. Cihazda tedavi zamanı 1 dk — 12 saat arasında ayarlanabilmelidir.

14. Cihazla birlikte 2 adet elektrot kablosu, 4 adet 5×5 cm yapışkan elektrot ve taşıma çantası verilmelidir.

13. Servical ve Lomber Traksiyon Cihazı Teknik Şartnamesi

1. Cihaz 230V/50-60 Hz şebeke elektriği ile çalışmalıdır.

2. Cihaz sürekli ve kesikli olarak traksiyon yapabilmelidir.

3. Cihazın çekiş gücü en az 91 kg olmalıdır.

2. Cihaz terapi süresi en az 99 dk olarak ayarlanabilmelidir.

3. Cihazın çekme ve dinlenme süreleri birbirinden bağımsız olarak 99 saniyeye kadar ayarlanabilmelidir.

4. Cihazın cekme ve dinlenme kuvvetleri birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilmeli, cihaz eğer dinlenme kuvveti celane kuvvetinden büyük olarak ayarlanır ise, tedaviyi başlatmayarak sesli ve görsel uyan verebilecek donanıma sahip olmalıdır.

7. Cihaz bir masaya veya duvara monte edilerek kullanılabilecek yapıda olmalıdır.

8. Ayarlanan parametreler cihaz üzerindeki LED ekranlardan görülebilmelidir.

9. Cihazın çekiş hızı bir buton yardımıyla ayarlanabilmelidir.

10. Cihazın ağırlığı traksiyon masası ve diğer aksesuarlar hariç 14 kg geçmemelidir.

11. Cihaz hem bel hem boyun traksiyonu için uygun olmalıdır.

12. Cihazın hasta emniyet butonu bulunmalı, tehlike anında hasta terapiyi sonlandırabilmelidir.

13. Cihazın çekme kuvveti, kilogram, libre ve Newton cinslerinde ayarlanabilmelidir.

14. Cihaz servikal traksiyon için kullanılacağında 18 kg kuvvetin üzerinde ayarlama yapmaya izin vermeyen donanıma sahip olmalıdır. Bu özellik cihaz üzerindeki tuşlar ile aktif hale getirilebilmelidir.

15. Cihazda tedaviye tek tuşla ara verilebilmeli, istenildiğinde yine aynı tuşla tedaviye devam edilebilmelidir.

16. Cihazla birlikte verilmesi gereken aksesuarlar.

-1 adet hasta emniyet butonu

-1 set korse takımı.

-1 adet 2 parçalı traksiyon yatağı

-1 adet ayarlı traksiyon taburesi

-1 adet güç kablosu

-1 adet traksiyon demiri

-1 adet kullanma kılavuzu

16. Whirlpool Cihazı Teknik Şartnamesi

1. Cihaz 220 V / 50-60 Hz. şehir şebekesi ile çalışmalı, +/- %10 voltaj değişikliklerine uyumlu olmalıdır.

2. Cihaz alt ekstremite girdap banyosu uygulamalarına uygun şekilde üretilmiş olmalıdır.

3. Cihazın gövdesinin tamamı antibakteriyel akrilik malzemeden üretilmiş olmalıdır.

4. Cihazda farklı ergonomik şekilde konumlandırılmış en az 12 adet hidromasaj Seti olmalıdır.

5. Cihazın suya dayanıklı LED ekranı olmalı, bu ekrandan uygulama zamanı ve su sıcaklığı kontrol edilebilmelidir.

6. Cihazın jetlerinin hidromasaj yoğunluğu artırılıp azaltılabilmeli; sürekli veya kesikli hidromasaj yapılabilmelidir.

7. Cihazda hidromasaj özelliği yanında hava masajı özelliği de olmalı, hava ve su masajlarını kombine olarak da yapabilmelidir.

8. Cihazın su altı masajı için de kullanılabilecek bir el duşu olmalı ve el duşundan gelecek olan suyun sıcaklığı ayrıca ayarlanabilmelidir.

9. Tedavi esnasında el duşu yardımı ile cihaza su eklemek veya drenaj musluğunu açarak fazla suyu tahliye etmek mümkün olmalıdır.

10. Cihaz, hem diz altı, hem de dizüstü girdap banyosu için kullanıma uygun olmalıdır.

11. Cihazda otomatik su doldurma özelliği olmalı, istenirse dizaltı uygulamalar için sadece alt kısmı doldurulabilmelidir.

12. Cihaz, tam kapasite dolu olduğunda 140 litre su alabilmelidir.

13. Cihazın tam dolma zamanı 180 saniyeyi, tanı boşalma süresi 120 saniyeyi geçmemelidir.

14. Cihazın boş ağırlığı 75 kg'ı geçmemelidir.

17. Ultrason Cihazı Teknik Şartnamesi

1. Cihaz 220 V / 50-60 Hz şehir cereyanı ile çalışmalı, +/- %10 voltaj değişikliklerine uyumlu olmalıdır.

2. Cihaz birbirinden terapötik ultrason uygulamaları için tasarlanmış olmalıdır.

3. Cihaz ekranı en az 7" renkli dokunmatik ekran olmalıdır. Tedavi sırasında ayarlanan parametreler cihaz ekranından kolayca görülebilmelidir.

4. Kullanım kolaylığı açısından, cihazın dil seçenekleri arasında Türkçe de olmalı ve istenildiğinde ayarlanabilmelidir.

5. Cihazın ultrason çıkış frekansı 1 MHz ve 3MHz olarak seçilebilmeli, aynı başlıktan hem 1 MHz. hem de 3 MHz ultrason çıkışı alınabilmelidir.

6. Cihaz ile sürekli ve kesikli ultrason uygulamaları yapılabilmeli, çıkış gücü sürekli modda 2 W/cm2, kesikli modda 3 W/ cm2 kadar ayarlanabilmeli, kesiklilik derecesi %5-%95 arasında %1 'lik artışlarla ayarlanabilmelidir.

7. Cihazın ultrason modülasyon frekansı 10 – 150 Hz arasında seçilebilmelidir.

8. Cihazdaki hafızasında sık karşılaşılan hastalıklara yönelik hazır tedavi protokolleri olmalı, resimli ve renkli bir tedavi ansiklopedisine sahip olmalı, bu ansiklopedide tedavi parametreleri, tavsiye edilen tedavi süresi ve tedavi frekansı, tedavinin etkileri, elektrotların pozisyonları ayrıntılı olarak anlatılmalı, elektrot yerleşimi resimli olarak da görülebilmelidir.

9. Cihazda "HIZLI" protokoller menüsü olmalı, bu sayede kullanıcının sık kullandığı tedavi modal -itelerine hızlı bir şekilde ulaşabilmesi mümkün olmalıdır. Hızlı protokol listesi 8 farklı hazır tedavi protokolü içermeli, kullanıcı isterse bu protokolleri değiştirebilmelidir.

10. Cihazda hazır protokoller istenirse vücut bölgeleri üzerinden de izlenebilmelidir. Örneğin diz eklemi ile ilgili hazır protokollere ulaşmak için cihaz menüsündeki insan vücudu diyagramından diz eklemi seçilerek ilgili hazır patoloji programlarına ulaşılabilmelidir.

11. Cihazda kanal seçiminden sonra çıkacak açılış ekranı seçilerek değiştirilebilmelidir. Kullanıcının tercihine göre bu ekran, manuel olarak tedavi planlama ekranı, hızlı protokoller ekranı ya da hazır protokoller ekranı olabilmelidir.

12. Cihazın kullanıcı protokollerini kaydetmek için en az 100 adet boş hafızası olmalıdır.

13. Cihaza hasta adı, dosya numarası gibi bilgiler alfabetik sıra ile kaydedilebilmeli, bu bilgilere uygulanacak tedavi protokolleri de eklenebilmelidir.

14. Cihazın standart ultrason başlığı 5 cm2 alana sahip olmalı ve başlık ısıtma Özelliği olmalıdır.

15. Cihaza aynı anda iki ultrason başlığı takılabilmeli, başlıkları söküp takmaya gerek kalmadan istenen başlık cihaz ekranından seçilerek kullanılabilmelidir.

16. Cihazın standart ultrason başlıkları ergonomik ve duş tipi olmalı, su içi uygulamalarda kullanılabilmelidir.

17. Cihazın ultrason temas indikatörü bulunmalı, temas bozulduğunda cihaz sesli ve başlık üzerinden ışıklı uyarı vermelidir.

18. Cihaz otomatik ultrason başlığına sahip olmalı, kullanıcı tarafından ayarlanan parametreler doğrultusunda, bir uygulayıcıya gerek duymadan ultrason yapılabilmelidir.

19. Cihazın otomatik ultrason başlığı en az 18 cm2 olmalı, üzerinde en az 6 ultrason kristali bulunmalıdır.

20. Cihazın otomatik ultrason başlığında kristal iptal seçeneği olmalı, istenen kristallerin çalışması sağlanarak uygulama yapılabilmelidir.

21. Cihazın uygulama sesleri, ekran renkleri kullanıcının tercihine göre değiştirilebilmelidir.

22. Cihazın tarih ve saati ayarlanabilmelidir.

23. Cihaza istenildiği zaman kullanıcı tarafından açılış şifresi konulabilmeli, şifre yine kullanıcı tarafından değiştirilebilmelidir.

24. Cihazın düğmelerinin etrafındaki LED ışığın parlaklığı çalışma ortamına göre kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.

25. Cihaz, orijinal çekmeceli taşıma sehpası ile birlikte verilmelidir.

26. Cihaz sehpası ikisi kilitlenebilen en az 4 tekerleğe ve en az 6 adet çekmeceye sahip olmalıdır.

27. Cihazla birlikte verilecek aksesuarlar:

a. 1 adet 5 cm2 ultrason başlığı

b. 1 adet 6 kristalli otomatik ultrason aplikatörü

c. 1 adet orijinal 6 çekmeceli cihaz sehpası

d. 1 adet güç kablosu” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru konusu ihale için 6 adet ihale dokümanı satın alındığı, ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, Mert Sağlık Hizmetleri Fizik Tedavi Tur. İnş. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin bilanço veya eşdeğer belgeler ile iş deneyimini gösteren belgelerin uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

Kardelen Fizik Tedavi Reh. Gör. Sağ. Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklifin Teknik Şartname’ye uygun cihazlara ilişkin tedarikçi veya bayi numarasının sunulmadığı gerekçesiyle şikayet üzerine değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece Teknik Şartname’de 12 sıra nolu Elektrostimülasyon Cihazı, 13 sıra nolu Servical ve lomber traksiyon cihazı, 16 sıra nolu Whirlpool cihazı ve 17 sıra nolu Ultrason cihazı için yer alan düzenlemelerin tek bir markaya işaret ettiğinin belirtildiği, idarece yapılan değerlendirme sonucunda tek bir geçerli teklif bulunduğu anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 39’uncu maddesi idareye, tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması, ödenek yetersizliği ya da Kanun’un temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi durumlarda, ihalede verilmiş tüm teklifleri reddederek ihaleyi iptal etme hususunda kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı bir takdir yetkisi tanımaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemeleri çerçevesinde yapılan incelemede,

Başvuru konusu ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, başvuru sahibi istekliden başka İdari Şartname ve Teknik Şartname’de yer alan yeterlik kriterlerini sağlayan isteklinin bulunmadığı, dolayısıyla ihalede tek bir geçerli teklifin bulunduğu,

Başvuru sahibinin teklifinin 2.640.000,00 TL olduğu, yaklaşık maliyetin 2.720.000,00 TL olduğu, başvuru sahibinin teklifinin yaklaşık maliyetin yaklaşık %97’sine tekabül ettiği,

İşin uzmanı üyelerinde yer aldığı ihale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda alınan kararda, 21.09.2018 tarihli ihale komisyonu kararında Teknik Şartname’de 12 sıra nolu Elektrostimülasyon Cihazı, 13 sıra nolu Servical ve lomber traksiyon cihazı, 16 sıra nolu Whirlpool cihazı ve 17 sıra nolu Ultrason cihazı için yer alan düzenlemelerin tek bir markaya işaret ettiği ve bu sebeple ihalede rekabetin sağlanamadığı ve maliyetin arttığı yönünde değerlendirmelerinin bulunduğu,

21.09.2018 tarihli ihale komisyonu kararında Teknik Şartname’deki maliyeti arttıran unsurların düzenlenerek yeniden ihaleye çıkılacağının belirtildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan tespitler bir arada değerlendirildiğinde, idarece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelerden olan rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin söz konusu ihalede sağlanamadığı gerekçesiyle ihalenin iptaline karar vermesinin idarenin takdir yetkisi kapsamında olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.