2018/283519 İhale Kayıt Numaralı “131 Kalem Diş Sarf Malzeme” İhalesi – Tarih: 24.10.2018 – No: 2018/UM.II-1886

Toplantı No: 2018/058
Gündem No: 59
Karar Tarihi: 24.10.2018
Karar No: 2018/UM.II-1886

Şikayetçi:
td. Şti.,
İhaleyi Yapan İdare:

BAŞVURU SAHİBİ:

Akme Diş Deposu Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/283519 İhale Kayıt Numaralı “131 Kalem Diş Sarf Malzeme” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 25.07.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “131 Kalem Diş Sarf Malzeme” ihalesine ilişkin olarak Akme Diş Deposu Ltd. Şti. nin 06.09.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.09.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.09.2018 tarih ve 47598 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.09.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1500 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale komisyonu kararında sunmuş oldukları tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesinin fotokopi olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği, taraflarınca Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun şekilde, ihale tarihinden önce tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesinin de aralarında olduğu teklif kapsamında sunacakları bazı belgelerin asıllarını idareye göndererek “aslı idarece görülmüştür” tasdiki yapılmasını talep ettikleri ve idarece taleplerinin uygun görülerek tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesi de dahil olmak üzere söz konusu belgelerin fotokopileri üzerine “aslı idarece görülmüştür” şerhi düşülmek suretiyle belgelerin asıllarının ve şerh düşülen suretlerinin taraflarına iade edildiği, teklif zarfı içerisinde sundukları tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesinin ihaleyi yapan idarece belgenin aslı görülerek tasdik edilmiş sureti (tasdikli fotokopisi) olduğu, idarenin şikayet başvurusu üzerine verdiği kararda ihale tarihinden önce bahse konu belgenin “aslı idarece görülmüştür” şerhi düşülmek üzere gönderildiğini kabul ettiği, ancak tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesinin renkli fotokopi olduğu için şerh düşülmeden iade edildiğini belirttiği, idareye tasdik amacıyla gönderilen diğer belgelerin aslını gönderirken sadece tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesinin aslı yerine renkli fotokopisini göndermelerinin hayatın olağan akışına aykırılık teşkil edeceği, idarenin söz konusu belgeyi tasdik etmeden göndermesi durumunda teklif kapsamında tasdik edilmemiş fotokopi belgeyi sunmalarının da genel yaşam tecrübeleri ve hayatın olağan akışıyla zıtlık oluşturacağı, söz konusu belgelerin tasdik işlemini yapan idare görevlisinin ihale tarihinden önce kendilerini telefonla arayarak gönderdikleri belgelere ilişkin bazı sorular sorduğu ve belgelerde herhangi bir sorun olmadığını belirttiği,

Teklifleri kapsamında sundukları tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesinin ihaleyi yapan idarenin “aslı idarece görülmüştür” şerhini taşıdığı ve bu nedenle İdari Şartname ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ni 29’uncu maddesine uygun bir belge olduğu, söz konusu belgenin orijinalinin idareden istenilmesi ve belge üzerinden bir değerlendirme yapılması, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının teknik açıdan tespiti maksadıyla konusunda uzman kişi ya da kuruluşların görüşlerinin alınarak karar verilmesini talep ettikleri iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale işlem dosyası” başlıklı 7’nci maddesinde “…İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur…” hükmü,

“Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “…Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir…

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez…” hükmü,

“Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “…Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır…” hükmü,

“Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır…” hükmü,

“Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinde ise “…Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler.

Kurum, itirazen şikayete ilişkin nihai kararını, incelenen ihaleye ilişkin gerekli bilgi ve belgeler ile ihale işlem dosyasının kayıtlara alındığı tarihi izleyen yirmi gün içinde vermek zorundadır…” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale işlem dosyası” başlıklı 18’inci maddesinde “… (1) İdare, ihalesi yapılacak her iş için bir ihale işlem dosyası düzenler. Bu dosyada ihale sürecinin bulunduğu aşamaya göre EKAP üzerinden hazırlanarak çıktısı alınanlar dahil aşağıdaki belgeler yer alır:

e) Şikayet başvuruları ile bu başvurular üzerine idare tarafından alınan kararlar ve bunların bildirimine ilişkin belgeler,

f) İtirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise başvuruya ilişkin olarak idare ile Kurum arasındaki tüm yazışmalar ve Kurumun verdiği kararların onaylı örnekleri,

g) Aday veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler,

ğ) İhale komisyonu tutanak ve kararları,…” hükmü,

“Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 29’uncu maddesinde “…(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin, aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. Adayın veya isteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belge veya belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilir…” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

– İstekli adına İl Sağlık Müdürlüklerinden alınmış "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi" ihale dosyasında sunacaklardır. İdaremiz dışında başka idarelere yaptırılan aslı gibidir veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyan belge kabul edilmeyecektir.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ?aslının aynıdır? şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler…” düzenlemesi,

“Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19’uncu maddesinde “…19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 131 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

Bu ihalede her bir kalem bir kısım olup her kısım ayrı ayrı değerlendirilecektir. Her bir kısımda belirtilen miktarların tamamına teklif verilecektir…” düzenlemesi,

“Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “…31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır…” düzenlemesi yer almaktadır.

Aktarılan mevzuat hükümleri gereğince idarelerce ihale süresince gerçekleştirilen tüm işlemleri göstermek üzere ihale işlem dosyasının düzenlenmesi gerektiği, Kamu İhale Kurumu tarafından itirazen şikayet başvuruları incelenirken idarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan belgeler ile Kurum tarafından ihtiyaç duyularak temin edilen bu belgelerin esas alınacağı ve iddiaların belgeler üzerinden incelenerek sonuçlandırılacağı anlaşılmaktadır.

İlave olarak, yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinden isteklilerin belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini sunabilecekleri, isteklilerin istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilecekleri, bu yönde yapılacak başvuruların ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede, 28.08.2018 tarihli ihale komisyonu kararında “…İdari Şartname’nin 7. Maddesinin 7.5.3.3. bendi istekli adına İl Sağlık Müdürlüklerinden alınmış “Tıbbi Cihaz Satış merkezi Yetki Belgesi” ihale dosyasında sunacaklardır. İdaremiz dışında başka idarelere yaptırılan aslı gibidir veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyan belge kabul edilmeyecektir.” şeklinde düzenlenmiş olup; Akme Diş Deposu Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu belgenin fotokopi olması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı tutulmasına…” denilerek başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibinin şikayetine idare tarafından verilen cevapta “…Yapılan araştırmada isteklinin ihale tarihinden önce; İş Bitirme Belgesi, İmza Sirküleri, Oda Sicil Sureti ve Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesini kargo ile idaremize göndermiş olduğu söz konusu belgelere idari şartnamenin 7.7.3. maddesi gereği “aslı idaremizce görülmüştür” şerhinin yapılarak asıllarının tarafına aynı yolla iadesini istediği anlaşılmıştır. Söz konusu işin ilgisince adı geçen isteklinin göndermiş olduğu yukarda sayılan belgelerden asılları ile birlikte sunulan İş Bitirme Belgesi, İmza Sirküleri ve Oda Sicil Sureti “aslı idaremizce görülmüştür.” şeklinde şerh edilerek gönderildiği, Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesinin ise renkli fotokopi olarak değerlendirilmesi nedeniyle “aslı idaremizce görülmüştür.” şerhinin yapılmayarak istekliye iade edildiği anlaşılmıştır…” denilmek suretiyle bahse konu tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesinin idarece “aslı idaremizce görülmüştür” şerhinin yapılmadığının belirtildiği anlaşılmıştır.

05.10.2018 tarihli ve E.2018/25109 sayılı Kurum yazısı ile başvuru sahibi isteklinin sunmuş olduğu tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesinin idareye sunulan aslı ilgili idareden istenilmiştir.

İdarenin 11.10.2018 tarihli ve 93079172/869 sayılı cevabi yazısı ile idareye sunulduğu şekliyle gönderilen “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi”nin incelenmesinden bahse konu belgenin fotokopi olduğu, söz konusu belge üzerinde “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek herhangi bir şerh olmadığı ve noter tarafından yapılan belgenin aslına uygun olduğu anlamına gelecek bir onay olmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, ihale saatinden önce idareye “aslı idarece görülmüştür” şerhinin yapılması için gönderilen belgenin asıl veya renkli fotokopi olduğu değerlendirmesinin idarece yapılacağı, idare tarafından anılan renkli fotokopi belgenin “aslı idaremizce görülmüştür” şerhi ile onaylanmayarak istekliye iade edildiğinin belirtildiği, Akme Diş Deposu Limited Şirketi tarafından sunulan “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi”nin fotokopi olduğu, üzerinde “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelen ya da noter tarafından yapılan aslına uygun olduğu anlamına gelen herhangi bir şerh olmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

B)İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

Özel Turkuaz Tıbbi Cihaz Sağlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesinin Acıpayam Noterliği tarafından 28.03.2018 tarihinde onaylandığı, belgenin arka sayfasında “…Bu örneğin, ibraz edilenin aynı olduğu, bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dairede saklandığını, 5 adet örneğin kendisine verildiğini onaylarım…” ibaresi ile onaylandığı görülmüş olup Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesine uygun olarak sunulmadığı anlaşılmıştır. Bahse konu isteklinin anılan gerekçeyle de değerlendirme dışı bırakılması gerekmekte ise de 28.08.2018 tarihli ihale komisyonu kararında imza sirkülerindeki imza ile birim fiyat teklif mektubundaki imzanın aynı olmaması nedeniyle anılan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakıldığı için bu durumun esasa etkili bir sonuç oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Diğer taraftan, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında ise “…Kısmi teklife açık ihalelerde ise tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir…” açıklaması yer almaktadır.

Başvuruya konu ihalede, ihalenin şikayete konu kısımlara ilişkin toplam yaklaşık maliyetin 198.497,51 TL olduğu, başvuru bedeli olarak 4.280,00 TL yatırılması gerektiği, ancak başvuru sahibinin başvuru bedeli olarak 12.843,00 TL ödediği, bu nedenle fazla yatırıldığı anlaşılan 8.563,00 TL tutarın talebi halinde başvuru sahibine iadesi gerektiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.