2018/347103 İhale Kayıt Numaralı “Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi, Barınma Evi ve Şefkat Evlerine Yemek Hizmeti Alımı İşi” İhalesi – Tarih: 24.10.2018 – No: 2018/UH.II-1884

Toplantı No: 2018/058
Gündem No: 61
Karar Tarihi: 24.10.2018
Karar No: 2018/UH.II-1884

Şikayetçi:
Gıda İnşaat Turizm Madencilik İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,
İhaleyi Yapan İdare:
ml;kşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı,
Başvuruya Konu İhale:
2018/347103 İhale Kayıt Numaralı “Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi, Barınma Evi ve Şefkat Evlerine Yemek Hizmeti Alımı İşi” İhalesi

BAŞVURU SAHİBİ:

Er Yemek Temizlik Gıda İnşaat Turizm Madencilik İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/347103 İhale Kayıt Numaralı “Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi, Barınma Evi ve Şefkat Evlerine Yemek Hizmeti Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 10.09.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi, Barınma Evi ve Şefkat Evlerine Yemek Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Er Yemek Temizlik Gıda İnşaat Turizm Madencilik İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 24.09.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.09.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.10.2018 tarih ve 49975 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.10.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1557 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Çelikler Tem. İnş. Tekstil Gıda Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak kendilerinin belirlendiği;

a) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi tarafından sunulan; Ticaret Sicil Gazetesi’nin, istekli firmanın tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu göstermediği,

b) İsteklilerce İşletme Kayıt Belgesi, soğuk hava deposunun bulunduğuna dair İş Yeri Çalışma Ruhsatı, Kapasite Raporu ve TSE Hizmet Yeterlik Belgesinin teklif ile birlikte sunulması gerektiği,

Anılan isteklinin Ankara sınırları içerisinde bir mutfağının bulunmadığı, teklifi kapsamında Ankara’da mutfağı bulunan bir firma ile yapılmış kira sözleşmesi ve kiralanan mutfağa ilişkin işletme kayıt belgesi, kapasite raporu, işyeri çalıştırma belgesi ve TSE Hizmet Yeterlik Belgesi’nin sunulduğu,

Başka bir firma adına düzenlenmiş işletme kayıt belgesinin ilgili yasa hükümlerince diğer firmalara kiralanması durumunda belgenin geçerliliğini kaybedeceği, ihale uhdesinde bırakılan isteklinin, kendi adına düzenlenmiş olan bir işletme kayıt belgesini teklifleri kapsamında sunmadığı, sadece kiralama yaptıkları mutfağa ait ve geçerliliğini yitirmiş olan işletme kayıt belgesini sunduğu, bu sebeple ihaleye katılım koşulunu sağlayamadıkları ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

İdari Şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.1’inci maddesinin (h) bendinde “…Ankara da ki mutfağına ait soğuk hava deposunun bulunduğuna dair iş yeri çalışma ruhsatını ihale evrakları ile birlikte idareye verecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, aktarılan madde de yer alan Ankara’da kelimesindeki “-da” ekinin sahiplik eki olduğu, ihaleye katılan isteklilerin Ankara sınırları içerisinde bir mutfağa sahip olmaları gerektiği, Ankara sınırları içerisindeki mutfağının da soğuk hava deposu bulunduğuna dair İşyeri Çalışma Ruhsatı’nın bulunması gerektiği, anılan istekli tarafından kiralama yapılan mutfağa ait işyeri çalışma ruhsatının sunulması sebebiyle ihaleye katılım koşulunun sağlanmadığı ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

İsteklilerin ihaleye katılım aşamasında ihale evrakları ile birlikte yemek üretilmesi ile ilgili 500 kişilik kapasite raporunu sunmaları gerektiği, idarece şikayet başvurusuna verilen cevap yazısında, ilgili istekli tarafından sadece Ankara’da kiralamış olduğu mutfağa ait kapasite raporunun sunulduğunun ifade edildiği, anılan isteklinin kendi adına düzenlenmiş olan kapasite raporunun ihale işlem dosyasında bulunmadığı, bu sebeple teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, Ankara içerisinde bulunan başka bir firmaya ait mutfak adına düzenlenen kapasite raporunun söz konusu ihale kapsamında kullanılmasının mümkün olmadığı,

İsteklilerin ihaleye katılım aşamasında, ihale evrakları ile birlikte Ankara’da bulunan mutfağına ait yemek üretilmesi ile ilgili TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi sunmaları gerektiği, anılan istekli tarafından kiralanan mutfağa ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin sunulduğu, kiralama yoluyla edinilen mutfağa ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi sunulması sebebiyle ihaleye katılım koşulunu sağlayamadığı, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, sunulan TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi’nin söz konusu ihale kapsamında kullanılmasının mümkün olmadığı, TSE’nin açık yazılı izni olmadan belgenin devredilemeyeceği ve kiralanamayacağı, kiralama yapılan mutfağa ait TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi’nin geçerliliğini kaybettiği, dolayısıyla ihale uhdesinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

Diğer taraftan, anılan istekli tarafından kiralanan mutfağın, sahibi tarafından farklı bir tüzel kişiye daha kiralandığı, mutfak sahibi firmanın aynı anda farklı iki tüzel kişi firmaya kendi mutfağını kiraladığı ve usulsüz olarak belgelerini kullandırdığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İncelemeye konu ihalenin Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen, “Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi, Barınma Evi ve Şefkat Evlerine Yemek Hizmeti Alımı İşi” olduğu ve ihalenin açık ihale usulü ile gerçekleştirildiği, ihalede 13 adet ihale dokümanı satın alındığı/indirildiği, 10.09.2018 tarihinde gerçekleştirilen ihalede 3 adet teklifin sunulduğu, 14.09.2018 tarihli ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Çelikler Tem. İnş. Tekstil Gıda Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak başvuru sahibi Er Yemek Tem. Gıd. İnş. Turz. Mad. İml. San. Tic. Ltd. Şti.nin belirlendiği görülmüştür.

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “…b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler…” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1)İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından…

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklif kapsamında sunulması zorunludur…” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:…

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

…2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri…” düzenlemesi yer almaktadır.

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Çelikler Tem. İnş. Tekstil Gıda Taah. San.ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 20.06.2014 tarihli ve 8595 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile 03.03.2010 tarihli ve 7513 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin sunulduğu, sunulan son tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nin gündeminin “Müdür yetkisi ve temsil hakkında” olduğu, gazetenin alt kısmında ortaklar kuruluna yer verildiği, “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinde yayımlanan son gazetenin 20.06.2014 tarihli ve 8595 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi olduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda aktarılan mevzuat, İdari Şartname düzenlemeleri ve yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde; limited şirketlerde ortaklık oranlarına ilişkin değişikliklerin Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlatılması zorunluluğu da göz önünde bulundurulduğunda, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin sunduğu Ticaret Sicil Gazetesi’nin son durumu gösterir nitelikte olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

b) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “…b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

…6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler…” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir. Bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen maddelerinde kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. İdareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek, aday veya istekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in “Kayıt usul ve esasları” başlıklı 6’ncı maddesinde “…(4) İşletme kayıt belgesi; üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda kayıt belgesi geçerliliğini kaybeder. Gıda işletmecisi, değişiklik durumlarında ilgili bilgi ve belgeler ile işletme kayıt belgesinin aslını bir dilekçeye ekleyerek en geç üç ay içerisinde yetkili mercie yazılı başvuruda bulunur. Yetkili merci tarafından ilgili değişiklik yapılarak işletme kayıt belgesi yeniden düzenlenir…” hükmü yer almaktadır.

Türk Standartları Enstitüsü Belgelendirme Yönergesi “Belge devri” başlıklı 25’inci maddesinde “(1)Belge sahibi, belge ve/veya ilgili marka kullanma hakkını, TSE’nin açık yazılı izni olmadan başka bir gerçek veya tüzel kişiye karşılıklı veya karşılıksız devredemez, kiralayamaz. Bu türden bir izin ancak yetkili karar organları marifetiyle ve gerekçesi açıklanmak suretiyle verilebilir…” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

…h) Gıda Üretim izin Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesi

Ankara da ki mutfağına ait soğuk hava deposunun bulunduğuna dair iş yeri çalışma ruhsatını ihale evrakları ile birlikte idareye verecektir.

…7.5.2. Yüklenici, en az 500 kişilik kapasite raporunu ihale evrakları ile birlikte sunacaktır.

Yüklenici, Ankara da ki mutfağına ait mutfağında yemek üretilmesi ile ilgili TSE hizmet yeterlilik belgesini ihale evrakları ile birlikte idareye verecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamalarında; tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu, idareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine idari şartnamede yer verileceği anlaşılmaktadır.

Aktarılan İdari Şartname düzenlemelerinde isteklilerden gıda üretim izin belgesi veya işletme kayıt belgesi, Ankara’daki mutfağa ait soğuk hava deposunun bulunduğuna dair iş yeri çalışma ruhsatının ihale evrakları ile birlikte idareye verileceği, en az 500 kişilik kapasite raporunun ihale evrakları ile birlikte sunulacağı, Ankara’daki mutfağa ait mutfağında yemek üretilmesi ile ilgili TSE hizmet yeterlilik belgesinin ihale evrakları ile birlikte idareye verileceği düzenlenmiştir. Anılan düzenlemelerde idarece mutfağın Ankara’da bulunmasının istendiği, ancak tesisin “kendi malı” olması veya bu anlama gelecek bir ifadeye yer verilemediği, dolayısıyla tesisin kiralama yoluyla da edinebileceği düşünülmektedir.

Sunulan belgeler kapsamında; Uslu Yemekçilik Temizlik Nak. İnş. ve Otom. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 01.09.2018 tarihinde başlamak suretiyle, 24 ay süre ile kira sözleşmesi (işyeri için) yapıldığı, işyeri adresi olarak İvedik Org. San. Eminel Sitesi 1453. Sok. 66, kullanım şekli olarak “yemek fabrikası” ifadesine yer verildiği görülmüştür. Ayrıca ayrı ayrı olmak üzere, kendi adına ve kiralanan taşınmaza ilişkin Uslu Yemekçilik Temizlik Nak. İnş. ve Otom. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş işletme kayıt belgesi, Kapasite Raporu ile kendi adına Diyarbakır’da bulunan tesise ilişkin Kapasite Raporu’nun sunulduğu, kiralanan taşınmaza ilişkin 2 adet soğuk hava deposu bulunduğuna dair İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı ile TSE Hizmet Yeterlik Belgesi’nin sunulduğu görülmüştür.

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in ilgili hükmünde, belge üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusundan herhangi birinin değişmesi durumunda kayıt belgesinin geçerliliğini kaybedeceği düzenlenmiştir. Bahsi geçen olayda tesisi kiraya veren firmanın ticaret unvanı, gerçek veya tüzel kişi olması, işletme adresi ve faaliyet konusunun değişmediği, dolayısıyla belgenin geçerliliğini yitirmediği anlaşılmıştır.

Türk Standartları Enstitüsü Belgelendirme Yönergesi’nin aktarılan hükmünde, belge sahibinin, belge ve/veya ilgili marka kullanma hakkını, TSE’nin açık yazılı izni olmadan başka bir gerçek veya tüzel kişiye karşılıklı veya karşılıksız devredemeyeceği, kiralayamayacağı düzenlenmiştir. Bahsi geçen olayda tesisin kiralandığı, belgenin kiralanan tesise ilişkin olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat açıklamaları, İdari Şartname düzenlemeleri ve yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde; idarece tesisin “kendi malı” olması veya bu anlama gelecek bir ifadeye yer verilmediği, dolayısıyla isteklilerin kiralama yoluyla da Ankara’da tesis edinebilecekleri göz önüne alındığında; ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin kiralama yoluyla tesis edindiği, bu tesise ilişkin olarak İşletme Kayıt Belgesi, soğuk hava deposu ihtiva eden İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı, Kapasite Raporu, TSE Hizmet Yeterlik Belgesi’nin sunulduğu, somut olayda teklif kapsamında sunulan bu belgelerin kiralandığı ve geçersiz belge olduğu sonucuna ulaşılamayacağı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, kiralanan mutfağın sahibi tarafından farklı bir tüzel kişiye daha kiralandığı iddiasına yönelik olarak; mevzuatta bu durumu engelleyen açık bir düzenleme bulunmadığından söz konusu iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.