2018/283128 İhale Kayıt Numaralı “2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşıma Yoluyla Taşınan Temel Eğitim- Orta Öğretim ve İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Öğle Yemeği Hizmet Alımı” İhalesi – Tarih: 24.10.2018 – No: 2018/UH.II-1888

Toplantı No: 2018/058
Gündem No: 62
Karar Tarihi: 24.10.2018
Karar No: 2018/UH.II-1888

Şikayetçi:
ıda Yemek Tem. İlaçlama San. ve Tic. Ltd. Şti.,
İhaleyi Yapan İdare:
;e Milli Eğitim Müdürlüğü,
Başvuruya Konu İhale:
2018/283128 İhale Kayıt Numaralı “2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşıma Yoluyla Taşınan Temel Eğitim- Orta Öğretim ve İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Öğle Yemeği Hizmet Alımı” İhalesi

BAŞVURU SAHİBİ:

Dörtlü Gıda Yemek Tem. İlaçlama San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kuyucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/283128 İhale Kayıt Numaralı “2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşıma Yoluyla Taşınan Temel Eğitim- Orta Öğretim ve İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Öğle Yemeği Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kuyucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 09.07.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşıma Yoluyla Taşınan Temel Eğitim-Orta Öğretim ve İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Öğle Yemeği Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 15.10.2018 tarih ve 50747 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1575 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; 19.09.2018 tarihli ve 2018/UH.II-1702 sayılı Kurul kararı ile Akademi Yemek Hizm. Tem. İnş. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alındığı ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, söz konusu Kurul kararında ihale dokümanında "şoför belgeleri" ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmadığının belirtildiği, dolayısıyla İdari Şartname'nin uygun görüldüğü, ancak ihale dokümanına yönelik itirazda bulunulmadığı, dokümanda düzenlenen Kalite Yönetim Sistem Belgesi'nden ISO 9001:2018 Belgesi'nin anlaşıldığı gibi "şoförleriyle birlikte" ifadesinden de şoför belgelerinin (ehliyet ve SRC Belgeleri) anlaşılması gerektiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tekliflerin değerlendirilmesi" başlıklı 37'nci maddesine aykırı olarak belgeleri eksik olan isteklinin üzerine ihalenin bırakıldığı, belgeleri eksiksiz olan isteklilerin haklarının korunmadığı, söz konusu hizmet alımının kendi uhdelerinde bırakılması gerektiği veya çelişkili bir düzenleme var ise ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmüne,

Anılan maddenin onbirinci fıkrasının (c) bendinde “Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak; Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne,

Aynı Kanun’un “Yargısal inceleme” başlıklı 57’nci maddesinde “Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür.” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne,

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir…” hükmüne yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin 15.10.2018 tarihinde kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde yer alan hususların, 19.09.2018 tarihli ve 2018/UH.II-1702 sayılı Kurul kararına yönelik olduğu, söz konusu inceleme neticesinde “İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinin ilk cümlesinde ihale konusu işin yerine getirilmesi için şoförler ile birlikte sulu yemek taşımasına uygun 2 adet aracın belgelerinin teklif kapsamında ibraz edileceğinin düzenlendiği, cümlenin sonunda parantez içerisinde araçlara ilişkin tevsik belgelerinin ruhsat ve sigorta olduğunun belirtildiği, ayrıca cümlenin devamında söz konusu araçların muayene ve sigortalarının geçerliliğinin devam ediyor olması gerektiğine yönelik yeterlik kriteri niteliğinde düzenlemelerin yapıldığı, bu haliyle söz konusu düzenlemede ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen 2 adet araca ilişkin yeterlik kriterlerinin hangi belgelerle tevsik edileceğine yönelik düzenlemelere yer verildiği ancak aynı maddede bahsi geçen şoförlere ilişkin olarak istekliler tarafından teklifleri kapsamında belge sunulacağına yönelik düzenleme yapılmadığı anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen şoförler ile birlikte 2 adet araca ilişkin düzenlemeye yer verilmiş olmasına rağmen söz konusu düzenleme kapsamında şoförlere ilişkin olarak isteklilerin teklifleri kapsamında belge sunmaları gerektiğine yönelik bir düzenleme yapılmadığı hususu ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 66’ncı maddesi açıklamaları dikkate alındığında başvuru sahibinin teklifi kapsamında ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen şoförlere ilişkin herhangi bir belge sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı” sonucuna varıldığı ve başvuru sahibinin iddiasının anılan Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu görülmüştür.

Kamu ihale mevzuatında Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelenmesine ve bu konuda Kurulun görevli olduğuna ilişkin bir düzenleme bulunmamakta olup, şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararların Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebileceği düzenlenmiştir.

Dolayısıyla, başvuru sabinin iddiasının 19.09.2018 tarihli ve 2018/UH.II-1702 sayılı Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu, Kurulun karara bağladığı hususları itirazen şikâyet üzerine inceleme görevinin bulunmadığı, şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararların Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebileceği anlaşıldığından başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince usul yönünden reddedilmesi gerektiği,

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.